Evides op weg naar klimaatneutraal

Man wijst naar water op een scherm

In 2025 klimaatneutraal zijn, dat is een van de ambities van Evides. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ zijn we in 2016 een programma gestart, waarmee we de CO2-voetafdruk tot nul willen reduceren.

Programmamanager Dirk Mathijssen vertelt over onze aanpak. “Klimaatveranderingen zijn er altijd al geweest, maar de huidige ontwikkelingen brengen risico’s met zich mee voor de drinkwatervoorziening. Zo kan extreme droogte voor het oppervlaktewater, dat we als bron voor drinkwaterproductie gebruiken, een bedreiging zijn. Ook de stijging van de zeespiegel kan een risico zijn voor onze bronnen. Mede daarom dragen wij ons steentje bij door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, in onze bedrijfsvoering te reduceren. De uitstoot die buiten onze processen ontstaat, gaan we samen met onze partners, leveranciers en klanten verminderen en compenseren. Wij zien dat als een gezamenlijke, maatschappelijke opgave waaraan iedereen zijn bijdrage levert.”

Focus

“Evides voerde al verschillende initiatieven uit om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Voor de weg naar ‘klimaatneutraal zijn’ richten we ons nu op de pijlers: energie, chemicaliën, circulariteit en warmte uit water”. Een greep uit een aantal initiatieven:

Zon op water

“Op onze eigen terreinen ontwikkelen we diverse parken die zonne-energie kunnen opwekken. Onze spaarbekkens bieden ook mogelijkheden om energie op te wekken. Samen met een landelijk consortium van diverse bedrijven (‘Zon op water’) onderzoeken we of we hierop drijvende zonnepanelen kunnen plaatsen. Op die manier krijgen de spaarbekkens een tweede functie. Op de Maasvlakte liggen al enkele proefinstallaties waarmee we bekijken hoe weersbestendig de zonnepanelen zijn en wat het effect is op onder meer flora en fauna. De panelen mogen immers geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit in onze bekkens.” 

Duurzame alternatieven

“In het project ‘Duurzame alternatieven voor chemicaliën’ zoeken we samen met onze leveranciers naar mogelijkheden. Omdat er bij waterzuiveringen chemicaliën nodig zijn en er bij de productie daarvan broeikasgassen vrijkomen, kijken we met onze partners nu naar alternatieven. Denk aan bio-based varianten die dezelfde werking hebben, maar die beter zijn voor het milieu”. Daarnaast proberen we (samen met de andere waterbedrijven, o.a. via Blauwe Netten) marktpartijen te bewegen om de bestaande chemicaliën duurzamer te maken.

Inzet douchewarmtewisselaars

“Als pilot plaatst Evides samen met een woningcorporatie in diverse woningen een installatie om warmte terug te winnen uit het douchewater. Daarmee verdwijnt de warmte niet direct via het doucheputje, maar wordt die hergebruikt om het douchewater op te warmen”.

Samenwerking hard nodig

“Samenwerking is de sleutel tot succes. Samen staan we sterker om leveranciers te overtuigen hun productieprocessen te verduurzamen. Daarnaast kunnen we over en weer kennis delen en elkaars reststromen nuttig toepassen. Bovendien is de inbreng van diverse overheden uitermate belangrijk, onder meer bij het verlenen van vergunningen.” Een mooi en recent voorbeeld van samenwerking is Blauwe Netten). En de klant thuis kan natuurlijk ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door korter te douchen en milieuvriendelijk te tuinieren.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.