Disclaimer en privacy

De website van Evides N.V. en van haar dochterondernemingen is met zorg samengesteld. Evides N.V. streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Evides N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement

Evides N.V., Evides Drinkwater B.V. en Evides Industriewater B.V. (samen "Evides Waterbedrijf" of “Evides”) verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies. In dit Privacy Statement informeert Evides u over wie Evides is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Evides.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Bij een aantal vragen is het mogelijk om meer gedetailleerde informatie te raadplegen. In deze gevallen vindt u die informatie via de link 'meer details'.

Evides gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Wie is Evides?

Evides zuivert en levert drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides is gevestigd aan de Schaardijk 150, 3063 NH te Rotterdam.

Verantwoordelijke
Evides N.V. als moedermaatschappij van Evides Drinkwater B.V. en Evides Industriewater B.V., is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Evides heeft de meldingsplichtige verwerkingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummers 1478263 (multi problem gevallen), 1048411 (voorkoming ontregeling drinkwatersystemen) en 1526401 (verwerving ritgegevens werknemers).

Voor welke doeleinden verwerkt Evides uw persoonsgegevens?

Evides verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:

 • Het voeren van de klantenadministratie;
 • Het opnemen van de meterstanden;
 • Het verstrekken van een overzicht van debiteuren die binnenkort worden afgesloten van drinkwater en een overzicht van debiteuren die zijn afgesloten aan Gemeentes en GGD’s;
 • Het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening;
 • Het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice (o.a. inzageverzoeken van de klant);
 • Het bevragen van het klantenpanel en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • Het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via het online portal Mijn Evides;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder onder andere controle van drinkwaterinstallaties en beheer van watermeters).

Evides verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen (onder andere voor de controle van drinkwaterinstallaties en beheer van watermeters).

Evides verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portal Mijn Evides. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Evides. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Evides uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Evides?

Evides verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • meterstanden;
 • door de klant verstrekte medische verklaring in het kader van de afsluitregeling kleinverbruikers;
 • klantnummer; en
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie ID’s of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Evides verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Evides ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Waarvoor gebruikt Evides cookies?

Via de websites plaatst Evides cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’) voor het goed laten functioneren van de websites en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet.

Hoe zorgt Evides voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Evides gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Evides neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Evides deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Evides kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Evides maakt afspraken met deze bewerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘bewerkersovereenkomsten’.

Vertrouwelijkheid en beveiliging
Evides neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Evides kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Verder verstrekt Evides persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Evides bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Evides. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Evides) maakt.

Hoe kunt u kenbaar maken dat u geen commerciële uitingen meer wilt ontvangen?

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Evides u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Hoe kunt u contact opnemen met Evides?

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de Klantenservice van Evides. De Klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 0900 0787. Via internet kunt u ook gebruik maken van het contactformulier. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan Evides Waterbedrijf, Postbus 44135, 3006 HC Rotterdam.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Evides is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Evides behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Evides raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 20 januari 2017, 14:30 uur.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.