Home

Disclaimer en privacy

De website van Evides N.V. (“Evides”) en van haar dochterondernemingen is met zorg samengesteld. Evides streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Evides aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Privacyverklaring  

Evides verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet. 

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en geven wij overige informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten, inclusief de activiteiten die op onze websites plaatsvinden, van ondernemingen en handelsnamen van Evides. Per onderwerp geven wij de meest relevante informatie. 

Wij beogen u in een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke vorm te voorzien van alle informatie. Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Evides?’ in deze Privacyverklaring staan vermeld. 

Bovendien wijzen wij u er op dat Evides haar dienstverlening doorlopend ontwikkelt en verbetert. Wanneer deze ontwikkelingen en verbeteringen de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken veranderen, passen wij dit in deze Privacyverklaring aan. Daarom adviseren wij u regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen na te gaan. Onderaan deze Privacyverklaring staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is gewijzigd. 

2. Wie zijn wij?

Evides zuivert water en levert dit water aan circa 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. 

Evides  is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het hoofdkantoor van Evides is gevestigd aan de Schaardijk 150 (3063 NH ) te Rotterdam.  

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die vermeld staan onder “Hoe kunt u contact opnemen met Evides?” in deze Privacyverklaring. 

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Algemene informatie grondslagen 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doeleinden. Volgens de AVG mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen (grondslagen) zijn. Voor Evides is dit voornamelijk: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming, het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of het gerechtvaardigde belang. 

 • Uitvoering van de overeenkomst met u en wettelijke plicht: Evides verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u. Andere gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke minimale bewaartermijnen. 
 • Gerechtvaardigd belang: Voor zover de verwerking niet nodig is in het kader van de (precontractuele fase van de) overeenkomst of het voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, kan het zo zijn dat Evides persoonsgegevens verwerkt op basis van haar gerechtvaardigde belangen. Dit is alleen het geval als deze belangen opwegen tegen het privacybelang van de persoon over wie de gegevens gaan. De gerechtvaardigde belangen van Evides komen in dat geval overeen met de hierover weergegeven doeleinden. Voor nadere informatie over de belangenafweging in een specifiek geval kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder “Hoe kunt u contact opnemen met Evides?”. 
 • Toestemming: Als Evides zich niet kan baseren op één van de hiervoor genoemde grondslagen, zal uw ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Bent u verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken? 

Evides geeft het apart aan als het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, voor zover dat anders niet duidelijk zou zijn. In sommige gevallen hebben wij uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een overeenkomst met u te sluiten voor de levering van water. Op onze website hebben wij met een asterisk (*) bij de invulvelden aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn. In de overige invulvelden kunt u informatie achterlaten die u niet noodzakelijkerwijs hoeft te verstrekken. 

Minderjarigen en andere personen met wettelijk vertegenwoordiger

Wij richten onze diensten en verwerkingen in principe niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar. Voor zover wij onze diensten richten aan personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld, houdt Evides rekening met de kwetsbare positie van deze personen. Ook zal de manier waarop wordt geïnformeerd over de verwerking worden afgestemd op de doelgroep en zal waar nodig de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger worden verzocht.

Onze doeleinden  

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

a. Website Evides en Mijn Evides 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden, onderhouden en verbeteren van onze websites (evides.nl en mijn.evides.nl) en voor onze activiteiten op social media. 

Grondslag. Deze gegevensverwerking baseren wij op de grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang. Soms baseren wij de verwerking van uw gegevens op uw (uitdrukkelijke) toestemming. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde cookies en soortgelijke technologieën die wij alleen gebruiken als u daarvoor toestemming heeft gegeven via een cookie pop-up. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegeven van personen die onze website(s) bezoeken.

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Mijn.Evides.nl: Via ons online klantenportaal kunt u uw meterstanden doorgeven, uw facturen inzien en andere persoonsgegevens inzien en wijzigen.
 • Gebruikservaring. Wij verzamelen en analyseren statistische gegevens van de website ten behoeve van verbeteringen aan de gebruikerservaring. 

Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN), inloggegevens, wachtwoord. 

b. Uitvoering van onze taak om u (drink)water te leveren 

Om ervoor te zorgen dat u (drink)water krijgt zodra u uw kraan opendraait, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Grondslag. Deze gegevensverwerking baseren wij op de grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die met ons een overeenkomst aangaan voor het leveren van (drink)water.

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Overeenkomst tot levering van (drink)water: De totstandkoming en de uitvoering van de gesloten overeenkomst tot levering van (drink)water;
 • (Klanten)administratie: Uw gegevens houden wij bij in onze klantenadministratie. 
 • Hoogte meterstanden: Om de hoogte van het aan u te factureren bedrag te bepalen, nemen wij de meterstanden bij u op.

Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN). 

c. Servicedoeleinden: klantenservice en opnemen telefoongesprekken 

Op verschillende manieren zijn wij bereikbaar voor servicedoeleinden. Voor deze servicedoeleinden is het in sommige gevallen noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Grondslag. De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten die contact opnemen met onze klantenservice. 

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Klantenservice: Via onze klantenservice bieden wij onze klanten en potentiële klanten ondersteuning en zijn wij bereikbaar voor uw vragen, verzoeken en andere vormen van dienstverlening. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst. Met name om u van goede service te voorzien.
 • Opnemen van telefoongesprekken: Voor trainingsdoeleinden nemen wij telefoongesprekken op. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze medewerkers te trainen, onze dienstverlening te verbeteren en u hiermee van een goede service te voorzien.

Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij onder ander de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN). 

d. Klant-, stakeholder- en imago onderzoeken

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, voeren wij eigen (statistisch) onderzoek uit onder onze klanten en andere (publieke) stakeholders (stakeholdersonderzoeken).  

Grondslag. De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om onderzoek te doen naar uw behoeften, mening en beeld over Evides en daarmee onze dienstverlening te verbeteren-. Als wel op individueel niveau wordt gerapporteerd of wanneer we klantenpanels bevragen waarbij gesprekken worden opgenomen, wordt altijd eerst om uw (uitdrukkelijke) toestemming gevraagd.

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en andere (publieke) stakeholders. 

Doeleinden. Wij voeren onderzoek uit om onze dienstverlening te verbeteren. 

Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij onder andere de volgende persoonsgegevens: contactgegevens om u uit te nodigen voor ons onderzoek (telefoonnummer en/of e-mailadres), en de antwoorden op onze vragen. Voor stakeholdersonderzoeken maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en soms uw functietitel. 

e. Wettelijke verplichtingen 

Als waterleverancier zijn wij gebonden aan verschillende wettelijke verplichtingen. Voor het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

Grondslag. Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen die op ons rusten. 

Betrokkenen. Wij verzamelen persoonsgegeven van onze klanten voor de wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Doeleinden. Meer specifiek voldoen wij aan de volgende wettelijke verplichtingen en doeleinden:

 • (Klanten)administratie: Wij zijn op grond van de wet verplicht om een goede klantenadministratie op te zetten en bij te houden, onder meer voor belastingdoeleinden. Daarnaast is dit nodig voor het goed uitvoeren van de (drink)waterovereenkomst.
  Persoonsgegevens. In onze klantenadministratie verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).
 • Controle van drinkwaterinstallaties: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om drinkwaterinstallaties te controleren en het leidingnet te onderhouden.
  Persoonsgegevens. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer. 
 • Beheer van watermeters: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om watermeters te beheren.

Persoonsgegevens. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.

f. Garanderen drinkwaterlevering op grond van een medische noodzaak 

Om te kunnen garanderen dat kwetsbare personen die op grond van een medische noodzaak altijd drinkwater geleverd moeten krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Grondslag. Wij baseren deze gegevensverwerking op de uitvoering van onze publieke taak die volgt uit de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Voor zover in dit kader bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een beroep gedaan op de uitzondering op het verwerkingsverbod zoals bedoeld in artikel 9 tweede lid AVG, de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Betrokkenen. Wij verzamelen persoonsgegevens van kwetsbare personen indien het noodzakelijk is als zij altijd drinkwater geleverd moeten krijgen, bijvoorbeeld vanwege een medische noodzaak.

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanbetaling: Bij wanbetaling sluiten wij personen met ernstige gezondheidsrisico’s niet van drinkwater af, wanneer deze personen een doktersverklaring hebben overlegd.
  Persoonsgegevens. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW klant, naam arts.
 • Calamiteit: Om er voor te zorgen dat kwetsbare personen in geval van een calamiteit te allen tijde toegang tot drinkwater hebben. 

Persoonsgegevens. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, telefoonnummer, klantnummer, reden van kwetsbaarheid.

g. Afsluiten van drinkwater 

Wij verstrekken een overzicht van debiteuren die binnen afzienbare tijd worden afgesloten van drinkwater en een overzicht van debiteuren die zijn afgesloten aan Gemeentes en GGD’s. 

Grondslag. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak. 

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die binnen afzienbare tijd worden afsloten van drinkwater.

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Afsluiten van drinkwater: Bij wanbetaling en achterstanden sluiten wij personen af van het drinkwater. Hiertoe houden wij een overzicht van debiteuren bij. 

Persoonsgegevens. Dit overzicht bevat de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

h. Samenwerking inzake schuldhulpverlening en voorkomen schuldenproblematiek 

Wij werken samen met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening en verstrekken hiertoe persoonsgegevens aan deze organisaties. 

Grondslag. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak.

Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die zich in de schuldhulpverlening bevinden of dreigen in de schuldhulpverlening te raken.

Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Schuldhulpverlening: Bij wanbetaling  en betalingsachterstanden verwerken wij persoonsgegevens om de juiste hulp in te schakelen, bijvoorbeeld via gemeentelijke organisaties. 
 • Voorkomen schuldenproblematiek: Wij verwerken persoonsgegevens en werken samen met (gemeentelijke) organisaties ter voorkoming van schuldenproblematiek. 

Persoonsgegevens. In het kader hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

i. Overig 

In het algemeen kunnen wij al uw gegevens ook altijd verwerken voor zover noodzakelijk voor de volgende algemene doeleinden:

 • Voor onderhoud, administratie en netwerk- en beveiligingsdoeleinden;
 • Voor interne controle en bedrijfsvoering;
 • Voor het analyseren en verbeteren van onze producten;
 • Voor het behandelen van eventuele verzoeken, klachten en geschillen;
 • Voor het bepalen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten; en
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (incl. fraudepreventie) en verzoeken van bevoegde overheidsinstanties.


4. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens op verschillende manieren:

 • Door u verstrekt. Sommige gegevens over u ontvangen wij rechtstreeks van u. Voorbeelden hiervan zijn uw meterstanden, informatie in uw berichten aan ons en informatie die u invult op ons aanvraagformulier.
 • Verkregen van derden. Wij kunnen ook gegevens over u verkrijgen van andere personen of externe partijen of uit openbare bronnen.
 • Bezoekers van de website: Wij kunnen informatie over u ontvangen van private derde partijen, zoals voor de advertenties die op de Evides Website worden getoond. Meer informatie hierover is opgenomen in onze Cookieverklaring.
 • Sollicitanten: Wij kunnen informatie verkrijgen van een verwijzing die door u in uw sollicitatie is opgenomen.
 • Automatisch verkregen. Sommige gegevens verkrijgen wij automatisch, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Wanneer uw computer of mobiele apparaat contact maakt met onze webservers (bijvoorbeeld wanneer u de Evides websites bezoekt), verzamelen onze webservers automatisch gebruiksinformatie. Dergelijke gebruiksinformatie omvat informatie over de manier waarop onze websitebezoekers de Evides website gebruiken en erop navigeren. Het kan gaan om het aantal websitebezoekers dat elke webpagina bezoekt en de duur van hun verblijf, het type browser en verwijzingsgegevens waarmee de bezochte webpagina voor en na het bezoek aan de Evides website kan worden geïdentificeerd. Meer informatie hierover is opgenomen in onze Cookieverklaring

Afgeleid. Bepaalde gegevens ontvangen wij niet rechtstreeks, maar kunnen worden afgeleid uit de informatie die reeds in ons bezit is. Bijvoorbeeld informatie over uw taalvoorkeur.

5. Cookies en aanverwante technologieën 

Wanneer u gebruik maakt van onze websites registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van uw gebruik van onze website. Deze cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring.

6. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens? 

Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Daarbij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of betrokkenheid van de derde partij (al dan niet op basis van een publieke taak of wettelijke plicht). Onderaannemers krijgen in principe alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening en de personen die binnen deze derde partij toegang hebben tot de persoonsgegevens, verplicht zijn om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Waar nodig is dit contractueel vastgelegd in bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst. 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende instanties en organisaties. 

 • Autoriteiten: Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een vordering. Zo moeten wij op grond van een vordering onder andere persoonsgegevens verstrekken aan de politie, het Openbaar Ministerie en aan de Belastingdienst. 
 • In samenwerkingsverbanden: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de samenwerking met derde partijen, onder meer voor de controle van drinkwaterinstallaties. Daarvoor kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde partijen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens in het kader van samenwerkingsverbanden delen met gemeentes of partijen die taken voor de gemeente uitvoeren, zoals GGD’s. 
 • Opdrachtnemers: Wij werken samen met verschillende zakelijke dienstverleners. Zo vragen wij postorderbedrijven om post te versturen, zetten wij organisaties in om u telefonisch aan betalingen te herinneren en kunnen wij uw gegevens delen met onze incassopartner en/of deurwaarder. In opdracht van Evides kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Zoals het wisselen van uw watermeter. Wij maken met deze verwerkers afspraken om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.
 • DNWG en Evides (Partijen) zijn op 07-12-2020 een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot portfoliomanagement, werkvoorbereiding, uitvoering en communicatie overeengekomen. In het kader van die multidisciplinaire samenwerking treden Partijen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG. Dit betekent dat Partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG. Partijen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en dit privacy statement. Voor vragen hierover, of voor het uitoefenen van rechten van betrokkenen, kan met beide Partijen contact worden opgenomen via de contactgegevens in dit privacy statement.
 • Overig: Aan externe partijen aan wie wij uw gegevens verstrekken, bijvoorbeeld aan de partij die namens ons klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kunnen wij uw gegevens nu of in de toekomst delen met andere organisaties die deel van ons uitmaken als gevolg van een herstructurering, fusie of overname. 


7. Worden uw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie verstrekt? 

Uw gegevens worden voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte (“EER") of het Verenigd Koninkrijk verwerkt en opgeslagen. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan de AVG. Door deze wetgeving gelden binnen de Europese Unie dezelfde regels en waarborgen wanneer uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt. In het Verenigd Koninkrijk geldt vergelijkbare wetgeving.

Voor zover dit in uitzonderlijke gevallen wel plaatsvindt, wordt de doorgifte van persoonsgegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de vereisten die de toepasselijke privacyregels – waaronder de AVG– daaraan stellen.   We vertrouwen in dat geval op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met modelcontractbepalingen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie.

8. Hoe beveiligt Evides uw persoonsgegevens? 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Daarbij houden wij rekening met de stand van de techniek; de uitvoeringskosten; de aard, omvang, en context van de verwerking; de verwerkingsdoeleinden en de gerelateerde privacyrisico's. Hiermee worden de persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen beveiligd tegen inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

9. Hoe lang bewaart Evides uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Persoonsgegevens worden langer bewaard in het geval deze langer nodig zijn in het kader van een juridische procedure, voor het voldoen aan een toepasselijke minimale bewaartermijn, of om te voldoen aan een andere toepasselijke wettelijke verplichting. 

Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van persoonsgegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de persoonsgegevens. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na een specifieke periode worden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens, zoals meternummer en meterstanden blijven beschikbaar in ons archief.

10. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze rechten uitoefenen? 

U heeft verschillende rechten die u kunt uitoefenen. In hoeverre u deze rechten kunt uitoefenen hangt af van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken en de grondslag daarvoor. In het kort heeft u het recht:

a. Om uw toestemming in te trekken wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (recht op intrekken toestemming)

b. Op inzage in uw persoonsgegevens (recht op inzage)

c. Op rectificatie van persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn (recht op rectificatie)

d. Op verwijdering van persoonsgegevens wanneer wij deze persoonsgegevens niet (langer) mogen verwerken (recht op gegevenswissing)

e. Dat wij bepaalde persoonsgegevens over u doorgeven aan u of een door u aangewezen partij (recht op dataportabiliteit)

f. Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (recht van bezwaar)

g. Dat wij persoonsgegevens op uw verzoek over u bewaren (recht op beperking van de verwerking)

h. Om onder omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst (recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming); en

i. Om een klacht in te dienen (zie hoofdstuk 12 van deze privacyverklaring).  

Om een beroep te doen op deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder "Hoe kunt u contact opnemen met Evides?" staan. Geeft u daarbij duidelijk aan om wat voor soort verzoek het gaat. 

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons) maakt. 

Hieronder hebben wij een aantal rechten nader toegelicht.

Hoe kunt u kenbaar maken dat u geen commerciële uitingen meer wilt ontvangen? 

U heeft altijd het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Evides u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Kunt u eenmaal gegeven toestemming intrekken?

Eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Houdt u er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Het intrekken van toestemming is alleen mogelijk wanneer u deze toestemming daadwerkelijk heeft gegeven. 

Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met Evides opnemen door middel van de contactgegevens die onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Evides?’ in deze Privacyverklaring staan vermeld.

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Als u vragen of klachten heeft dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Alhoewel wij het op prijs stellen als u ons de kans geeft om uw klacht te verhelpen, heeft u ook altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer u denkt dat er sprake is van een privacy-inbreuk. 

Een klacht indienen kan via de klachtenpagina van Evides. We doen er alles aan om er samen met u uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig ook. Bent u toch niet tevreden over hoe uw klacht is opgelost? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maakt Evides gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling? 

Wij maken geen gebruik van profiling technieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

11. Hoe kunt u contact opnemen met Evides? 

Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de klantenservice van Evides. 

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900 0787

Via internet kunt u ook gebruik maken van de contactpagina.

Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan:

Evides Waterbedrijf
Postbus 44135
3006 HC Rotterdam 

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Evides is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

12. Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd? 

Evides behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring. Evides adviseert u regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2024, 11:35 uur. 


© 2024