Disclaimer en privacy

De website van Evides N.V. en van haar dochterondernemingen is met zorg samengesteld. Evides N.V. streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Evides N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement Evides Waterbedrijf

Evides N.V. (hierna: “Evides”) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten, inclusief de activiteiten die op onze websites plaatsvinden, van ondernemingen en handelsnamen van Evides. Per onderwerp geven wij de meest relevante informatie.

Wij beogen u in een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke vorm te voorzien van alle informatie. Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement toch nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder het kopje ‘Hoe kunt u contact opnemen met Evides?’’ in dit Privacy Statement staan vermeld.

Ten slotte wijzen wij u er op dat Evides haar dienstverlening doorlopend ontwikkelt en verbetert. Wanneer deze ontwikkelingen en verbeteringen de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken veranderen, passen wij dit in dit Privacy Statement aan. Daarom adviseren wij u regelmatig dit Privacy Statement op wijzigingen na te gaan. Onderaan dit Privacy Statement staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Wie zijn wij?

Evides Waterbedrijf zuivert water en levert dit water aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal.

Evides N.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Het hoofdkantoor van Evides is gevestigd aan de:
Schaardijk 150
3063 NH Rotterdam

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die vermeld staan onder het kopje "Hoe kunt u contact opnemen met Evides?" in dit Privacy Statement.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerkt wij persoonsgegevens over u?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doeleinden. Deze persoonsgegevens verzamelen wij direct bij u. In voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden, uiteraard voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt tenzij in dit Privacy Statement anders is vermeld.

Uitvoering van onze taak om u (drink)water te leveren

Om ervoor te zorgen dat u (drink)water krijgt zodra u uw kraan opendraait, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking baseren wij op de grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Overeenkomst tot levering van (drink)water: De totstandkoming en de uitvoering van de gesloten overeenkomst tot levering van (drink)water;
 • (Klanten)administratie: Uw gegevens houden wij bij in onze klantenadministratie.
 • Hoogte meterstanden: Om de hoogte van het aan u te factureren bedrag te bepalen, nemen wij de meterstanden bij u op.
 • MijnEvides.nl: Via ons online klantenportaal kunt u uw meterstanden doorgeven, uw facturen inzien en andere persoonsgegevens inzien en wijzigen.

Hiervoor gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

Servicedoeleinden: klantenservice en opnemen telefoongesprekken

Op verschillende manieren zijn wij bereikbaar voor servicedoeleinden. De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst en uw expliciete toestemming of een gerechtvaardigd belang. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantenservice: Via onze klantenservice bieden wij onze klanten en potentiële klanten ondersteuning en zijn wij bereikbaar voor uw vragen, verzoeken en andere vormen van dienstverlening. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst. Met name om u van goede service te voorzien.
 • Klanttevredenheidsonderzoeken: Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit en bevragen wij klantenpanels ter verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op de expliciete toestemming die wij daarvoor verkrijgen.
 • Opnemen van telefoongesprekken: Voor trainingsdoeleinden nemen wij telefoongesprekken op. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze medewerkers te trainen, onze dienstverlening te verbeteren en u hiermee van een goede service te voorzien.

Hiervoor gebruiken wij onder ander de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

Wettelijke verplichtingen

Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Meer specifiek:

 • (Klanten)administratie: Wij zijn op grond van de wet verplicht om een goede klantenadministratie op te zetten en bij te houden, onder meer voor belastingdoeleinden. Daarnaast is dit nodig voor het goed uitvoeren van de (drink)waterovereenkomst. In onze klantenadministratie verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).
 • Controle van drinkwaterinstallaties: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om drinkwaterinstallaties te controleren en het leidingnet te onderhouden. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.
 • Beheer van watermeters: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om watermeters te beheren. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.

Garanderen drinkwaterlevering op grond van een medische noodzaak

Om te kunnen garanderen dat kwetsbare personen die op grond van een medische noodzaak altijd drinkwater geleverd moeten krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

 • Wanbetaling: Bij wanbetaling sluiten wij personen met ernstige gezondheidsrisico’s niet van drinkwater af, wanneer deze personen een doktersverklaring hebben overlegd. Wij baseren deze gegevensverwerking op de uitvoering van onze publieke taak die volgt uit de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW klant, naam arts.
 • Calamiteit: Om er voor te zorgen dat kwetsbare personen in geval van een calamiteit te allen tijde toegang tot drinkwater hebben, verwerken wij persoonsgegevens op grond van de uitdrukkelijke toestemming van deze personen. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, telefoonnummer, klantnummer, reden van kwetsbaarheid.

Afsluiten van drinkwater

Wij verstrekken een overzicht van debiteuren die binnen afzienbare tijd worden afgesloten van drinkwater en een overzicht van debiteuren die zijn afgesloten aan Gemeentes en GGD’s. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak . Dit overzicht bevat de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

Samenwerking inzake schuldhulpverlening en voorkomen schuldenproblematiek

Wij werken samen met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening en verstrekken hiertoe persoonsgegevens aan deze organisaties. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak.
In het kader hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

Cookies en aanverwante technologieën

Wanneer u gebruik maakt van onze websites registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van uw gebruik van onze website. Deze cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende instanties en organisaties.

Autoriteiten: Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een vordering. Zo moeten wij op grond van een vordering onder andere persoonsgegevens verstrekken aan de politie, het Openbaar Ministerie en aan de Belastingdienst.

In samenwerkingsverbanden: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de samenwerking met derde partijen, onder meer voor de controle van drinkwaterinstallaties. Daarvoor kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde partijen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens in het kader van samenwerkingsverbanden delen met gemeentes (of partijen die taken voor de gemeente uitvoeren) en GGD’s.

Opdrachtnemers: Wij werken samen met verschillende zakelijke dienstverleners. Zo vragen wij postorderbedrijven om post te versturen, zetten wij organisaties in om u telefonisch aan betalingen te herinneren en kunnen wij uw gegevens delen met onze incassopartner en/of deurwaarder. In opdracht van Evides kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het wisselen van uw watermeter. Wij maken met deze verwerkers afspraken om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Overig: Aan elke externe partij aan wie wij uw gegevens verstrekken, bijvoorbeeld de partij die klanttevredenheidsonderzoeken voor ons uitvoert. Daarnaast kunnen wij uw gegevens nu of in de toekomst delen met andere organisaties die deel van ons uitmaken als gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens aan landen buiten Europese Unie verstrekt?

Nee, uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie opgeslagen. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan dezelfde wetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze wetgeving gelden binnen de Europese Unie dezelfde regels en waarborgen wanneer uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt.

Hoe lang bewaart Evides uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Dit betekent dat uw persoonsgegevens na een specifieke periode worden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens, zoals meternummer en meterstanden blijven beschikbaar in ons archief.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot beperking van een verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Bovendien heeft u een recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Om een beroep te doen op deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Evides?’’ staan. Geeft u daarbij duidelijk aan om wat voor soort verzoek het gaat.
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons) maakt.

Hoe kunt u kenbaar maken dat u geen commerciële uitingen meer wilt ontvangen?

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Evides u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Kunt u eenmaal gegeven toestemming intrekken?

Eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Houdt u er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Het intrekken van toestemming is alleen mogelijk wanneer u deze toestemming daadwerkelijk heeft gegeven.

Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met Evides opnemen door middel van de contactgegevens die onder het kopje ‘Hoe kunt u contact opnemen met Evides?’ in dit Privacy Statement staan vermeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Evides kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan of omdat u naar aanleiding van een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering ontevreden bent met de reactie die wij u hebben gegeven of omdat u van mening bent dat wij te laat hebben gereageerd.

Bent u verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

In sommige gevallen hebben wij uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een overeenkomst met u te sluiten voor de levering van water. Op onze website hebben wij met een asterisk (*) bij de invulvelden aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn. In de overige invulvelden kunt u informatie achterlaten die u niet noodzakelijkerwijs hoeft te verstrekken.

Maakt Evides gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling?

Wij maken geen gebruik van profiling technieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u contact opnemen met Evides?

Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de klantenservice van Evides.

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900-0787.

Via internet kunt u ook gebruik maken van de contactpagina.

Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan
Evides Waterbedrijf
Postbus 44135
3006 HC Rotterdam

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Evides is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Evides behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Evides adviseert u regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 16 december 2021, 08:00 uur.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.