Onderzoek en innovatie

Wij zorgen voor betrouwbaar drinkwater voor consument en bedrijven, en passende wateroplossingen voor de industrie. We doen dat met milieuvriendelijke methoden en oog voor de omgeving. Nu en in de toekomst.

Onderzoeksprogramma rond zuiveringstechnologie en distributie

Het waarborgen van een goede drinkwaterkwaliteit begint bij de bron: grond-, oppervlakte- en duinwater. Naarmate deze bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energie. Daarom pleiten wij voor schone bronnen en het tegengaan van vervuiling. Dit doen we onder meer samen met  RIWA Maas en Vewin

Omgevingsontwikkelingen

De bronnen veranderen van samenstelling. Klimaatverandering, verzilting, eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen beïnvloeden de kwaliteit van het grond-, oppervlakte- en duinwater. Dit stelt eisen aan onze toekomstige manier van waterzuivering. Op deze trends en ontwikkelingen anticiperen we onder andere met een uitgebreid onderzoeksprogramma. Het richt zich op praktische vraagstukken rond zuiveringstechnologie en levering. Daarnaast is er strategisch onderzoek om de kansen en uitdagingen voor Evides tot ver voorbij 2030 in kaart te brengen.

Zeven deelstudies

In zeven onderling samenhangende onderzoeksprojecten zijn we op zoek naar nieuwe technologieën die er voor zorgen dat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op voldoende (drink)water van goede kwaliteit. De onderzoeken richten zich op het leidingnet, de zuivering en duurzaam hergebruik van industrieel- en stedelijk afvalwater. Ook brengen we voor verschillende scenario’s in kaart wat voor ons een optimale drinkwaterinfrastructuur (bron-winning-transport-zuivering-distributie) kan zijn. Daarbij stellen we altijd uw belang en dat van de omgeving centraal. Uiteraard met oog voor duurzaamheid.

Samenwerking

Bij het opzetten en uitvoeren van de onderzoeken werkt Evides nauw samen met verschillende partners. Zo kunnen we profiteren van elkaars expertise en versterken we de waterketen: de keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning), waterverbruik (huishoudens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeenten) en rioolwaterzuivering (waterschappen).

Zo is het onderzoek REvides onderdeel van het Europese project NEREUS, dat de inzet stimuleert van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit afvalwater in een stedelijke context. We werken hierin samen met partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In het NEREUS-project van Evides in Den Hoorn is hiervoor een testopstelling ingericht. Het afvalwater wordt in diverse stappen opgewerkt tot irrigatiewater voor de tuinbouw. Er worden nutriënten teruggewonnen en verschillende manieren getest om energie uit het water te winnen. De testopstelling van Evides Industriewater staat op Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn.

Er is al veel innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de waterketen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten) efficiënt te gaan hergebruiken. Toch worden deze mogelijkheden zeer beperkt gebruikt in de praktijk. 

Om te laten zien dat deze technologieën werken en daarmee een breder gebruik te stimuleren, is het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) opgezet. Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, met cofinanciering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

© 2024