Over Evides

Inkoop, aanbesteding en leveranciers

Evides koopt jaarlijks verschillende producten en diensten in variërend van leidingmaterialen tot de bouw van een productielocatie en van kantoorartikelen tot catering. Bij onze inkoop letten we naast kwaliteit en prijs ook op de maatschappelijke aspecten.

Daarnaast stelt de overheid strenge eisen aan materialen en andere benodigdheden voor productie en transport van drinkwater. We bewaken de kwaliteit van het drinkwater volgens het Drinkwaterbesluit en zijn verplicht uitsluitend producten toe te passen die voldoen aan de eisen van de overheid. Producten die in contact komen met drinkwater moeten voorzien zijn van een KIWA Watermark certificaat.

Aanbesteden

Evides N.V. is conform de Aanbestedingswet 2012 een aanbestedende dienst en tevens aan deze wet gehouden. Dit betekent onder andere dat we bij inkopen hoger dan de vastgestelde Europese drempelbedragen, deze zullen aanbesteden volgens de Aanbestedingswet 2012.

De actuele drempelbedragen die voor ons gelden, richtlijn 2014/25/EU (speciale sectorbedrijven), vindt u op pianoo.nl. De aanbestedingen boven de drempelbedragen worden volledig elektronisch uitgevoerd en gepubliceerd op tenderned.nl.

Om er voor te zorgen dat we diensten, leveringen (goederen) en werken, onder de Europese drempelbedragen, ook op een professionele en integere wijze inkopen hanteren we naast de Aanbestedingswet een intern aanvullend inkoopbeleid. Deze aanbestedingen vinden in digitale vorm plaats door middel van een speciaal daartoe ingericht online account van Evides op het platform van de firma Mercell, genaamd Source-to-Contract.

We hanteren bij alle aanbestedingen het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016).

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Maatschappelijk verantwoord inkopen is een goede balans tussen mens, omgeving en economie (people, planet, profit). Evides houdt met inkopen rekening met milieu en sociale aspecten.  

Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. De sociale aspecten gaan over het naleven van (internationale) afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten in alle fasen van het productieproces (bijvoorbeeld ook kinderarbeid). Onderdeel van deze sociale aspecten die door Evides gehanteerd worden is de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

Voor het maatschappelijk verantwoord inkopen volgen we ons MVI Beleid.  

Meldpunt voor klachten 

Evides heeft een klachtenloket ingesteld waar belanghebbenden bij aanbestedingsprocedures van Evides een klacht kunnen indienen omtrent vermeende onjuistheden en onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure. Een klacht kan echter niet eerder worden ingediend dan nadat de vermeende onjuistheden en onregelmatigheden aan Evides zijn voorgelegd en Evides heeft daarop gereageerd.   

Klachten moeten schriftelijk en gemotiveerd per email worden ingediend bij: aanbestedingsklacht@evides.nl

De klachtenafhandeling bij aanbesteden vindt u in het reglement klachten.

Leverancier aan het werk

Leveranciers

Het leveren van water is onze kerntaak. Eén die we als publiek bedrijf op ondernemende manier uitvoeren en waarmee we nauw verbonden zijn met de samenleving. We willen hier ook kunnen bouwen op onze 'partners in business', u als leverancier. We verwachten van onze leverancier(s) (incl. hun toeleveranciers) en fabrikanten dat deze op een ethische en eerlijke manier zakendoen. 

Erkenningsregeling

Evides maakt bij bepaalde bedrijfsonderdelen gebruik van een erkenningsregeling. Hierdoor wordt er vooraf geselecteerd en beoordeeld welke leveranciers technisch, financieel en organisatorisch gezien in staat zijn om goederen te leveren, diensten te verrichten of werkzaamheden uit te voeren. Er behoeft dus per aanbesteding geen aparte selectie meer plaats te vinden waardoor de aanbesteding sneller kan verlopen en er tevens minder administratieve lasten zijn. 

Wilt u meer weten over de erkenningsregeling of bent u benieuwd of uw onderneming in aanmerking komt voor erkenning, neem dan contact op via inkoop@evides.nl

Voorwaarden

Evides hanteert diverse voorwaarden voor haar overeenkomsten:   

Evides hanteert huis- en veiligheidsregels die voor iedereen gelden die werkzaamheden verricht voor Evides of op Evides terreinen. 

Evides wil haar inkomende facturen zoveel mogelijk digitaliseren. Dit wil Evides niet alleen om het factuur afhandelingsproces efficiënter te laten verlopen maar ook uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aldus leveren we een bijdrage aan de reductie van CO2. Voor het streven naar een transparant, effectief en efficiënt betaalproces heeft Evides factuurvereisten opgesteld. 

Evides heeft vastgelegd wie welke (teken) bevoegdheden heeft voor het tekenen van (Raam) Overeenkomsten. 

Locaties

Bent u leverancier van Evides en wilt u ons bezoeken op één van onze locaties? Bekijk dan onze  adressen voor zakelijke relaties en leveranciers.

Contact

Voor vragen over inkoop en/of aanbestedingen kunt u contact opnemen via inkoop@evides.nl

© 2024