Onderzoek naar warmtebronnen in de ondergrond

Uitgegraven grond in een straat met leidingen en kabels

Denk je aan de energietransitie, dan denk je al snel aan uitvoeringsprogramma’s van de stad Rotterdam en netwerkbeheerder Stedin. Maar ook Evides heeft als drinkwaterbedrijf met een uitgebreid leidingnet met de energietransitie te maken.

Door op tijd na te denken over wat in de ondergrond allemaal te gebeuren staat, kunnen uitdagingen omgezet worden in kansen. Manager Assetmanagement Infra Arno Bindt van Evides over proactief handelen en een belangrijke, actuele stap: vanuit het RES-convenant (Rotterdam-Evides-Stedin) participeren in een nieuw onderzoek om het effect van extra warmtebronnen in de ondergrond goed te inventariseren.

De energietransitie vraagt om een nauwe samenwerking binnen het convenant. Sowieso moeten Stedin en Rotterdam goed afstemmen waar oude gasleidingen nog vervangen worden, maar dus ook wanneer bijvoorbeeld een warmtenet voorzien is in een gebied. Voor Evides is het leveren van een betrouwbare drinkwaterkwaliteit essentieel. Deze kan onder druk komen door nieuwe warmtebronnen nabij drinkwaterleidingen, die de temperatuur in de leidingen kunnen laten stijgen.
Arno: “Aardgasvrij betekent vaak de komst van warmtenetten. Hoewel warmteleidingen geïsoleerd zijn, zie je dat de ondergrond opwarmt in de omgeving van die leidingen. Dat heeft invloed op de temperatuur van het water in drinkwaterleidingen. In bredere zin zorgt ook de klimaatverandering al voor een warmere bodem. Dat kan ongewenste gevolgen hebben en moeten we dus goed in beeld krijgen. Er geldt voor drinkwater immers een wettelijke maximumtemperatuur van 25 graden Celsius aan de tap. Een overschrijding kan ten koste gaan van de drinkwaterkwaliteit. Dat willen we met z’n allen vóór zijn. Goed onderzoek gaat ons hierbij helpen.”

Meedoen aan onderzoek

Evides is momenteel betrokken bij een onderzoek van Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Dit moet de kennis over warmteoverdracht tussen bodem, drinkwater en warmtenetten vergroten. Ook praktische tools zijn een doel. Zo worden onder andere de normafstanden tussen leidingen bepaald waarmee de drinkwatertemperatuur binnen de perken kan worden gehouden. “Natuurlijk stimuleren wij als waterbedrijf ook de energietransitie. Zie ons zonnepark op Kralingen en de ambitie om als bedrijf energieneutraal te worden. We moeten ondertussen wel goed kijken naar een mogelijke herinrichting van de toch al ‘drukke’ ondergrond. Met de studie willen we belangrijke vragen beantwoorden, zoals: op hoeveel meter afstand van een warmteleiding treedt er welke temperatuurtoename op? Zo helpt de studie mee aan een optimale inrichting van de ondergrond. Doel is dat de resultaten worden meegenomen in de NEN7171-norm, die de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond bepaalt.” 
Het convenant van Rotterdam, Evides en Stedin (RES) participeert aan dit onderzoek. “Dat is een belangrijke stap als het gaat om onze samenwerking voor de energietransitie. Er is nog veel onbekend over de warmteafgifte van warmteleidingen en elektriciteitskabels. Een gezamenlijke inspanning vergroot straks ook de acceptatie van de normafstanden. Hiervoor heb je meer partijen nodig dan alleen het drinkwaterbedrijf.”

Naast samenwerken aan het onderzoek ziet Arno praktische kansen voor het convenant. “We kunnen gebruikmaken van de herinrichtingsplannen van een wijk. Als deze verduurzaamd moet worden, moeten we dit gezamenlijk oppakken en de ondergrond optimaal inrichten. Samenwerken aan de energietransitie, met respect voor elkaars belangen, is de kern van het convenant!”

Lees hier meer over de samenwerking. 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.