2020

Samenwerken aan robuust grondwater in de Brabantse Wal

Provincie Noord-Brabant en Evides Waterbedrijf zetten zich al jarenlang in voor een robuust grondwatersysteem en maatschappelijk verantwoord gebruik van grondwater.

October 20, 2020

Gedeputeerde Peter Smit van de Provincie Noord-Brabant en Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf hebben een nieuwe overeenkomst met een looptijd van 5 jaar ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de grondwaterwinning voor het maken van drinkwater. Lees  hier het extra artikel in de nieuwsbrief voor onze stakeholders

De provincie is de strategisch grondwaterbeheerder en wil zorgen dat het grondwatersysteem in balans is: Grondwateraanvulling en grondwateronttrekking moeten in evenwicht zijn. Enerzijds wil de provincie de grondwateraanvulling verbeteren door bijvoorbeeld meer regenwater vast te houden in plaats van via sloten, beken en rivieren af te voeren naar zee. De waterbeschikbaarheid voor natuur, landbouw, drinkwater en industrie zou hierdoor worden verbeterd. Anderzijds wil de provincie de grondwateronttrekkingen in de toekomst niet teveel laten toenemen.

Gedeputeerde Peter Smit: “De provincie werkt samen met waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven en industrie aan een robuust grondwatersysteem. Daarbij onderzoeken we iedere mogelijkheid om het watersysteem robuuster te maken. Dat is nodig om ook in de toekomst voldoende water te hebben. De provincie vraagt de vergunninghouders van grondwateronttrekkingen om de toekomstige groei deels op te vangen door water te besparen en/of andere bronnen in te zetten. Daarover gaat ook deze overeenkomst. Het doel is uiteindelijk een robuust grondwatersysteem dat droge perioden aan kan en zo helpt de verdroging van Brabant te voorkomen.” 

Evides Waterbedrijf onttrekt grondwater in de Brabantse Wal (een gebied in het westen van Noord-Brabant) voor het maken van drinkwater voor de inwoners van de gemeenten Woensdrecht, Halsteren, Tholen en Midden-Zeeland. Directeur Annette Ottolini: “Eerste prioriteit van Evides is het dag en nacht kunnen leveren van veilig en schoon drinkwater. Het drinkwater voor de Brabantse inwoners maken we geheel uit grondwater. Evides Waterbedrijf werkt al jaren samen met de Provincie Noord-Brabant en anderen aan duurzame onttrekking van dit grondwater. De grondwaterwinning is voor Evides van strategisch belang, maar daar waar mogelijk gebruiken we ook andere bronnen. Evides levert bijvoorbeeld aan veel industrieën en clusters van bedrijven industriewater op maat. Waar we daar voorheen ook grondwater als bron voor gebruikten, gebruiken we nu voornamelijk oppervlaktewater als bron of we hergebruiken afvalwater. Daarmee hebben we onze grondwateronttrekking in de Brabantse Wal kunnen verminderen. De afspraken die we maken met de Provincie passen daarmee goed bij de ambitie en bedrijfsvoering van Evides.”

Natuur

Naast een gedeeld belang in voldoende bronnen voor de drinkwatervoorziening, werken Provincie en Evides ook intensief samen aan natuurherstel op de Brabantse Wal. De Provincie Noord-Brabant, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, natuurterreinbeheerders en andere gebiedspartners maakten al in 2009 gerichte afspraken in een convenant met als doel een robuust watersysteem en natuurherstel op de Brabantse Wal. Evides voert natuurmaatregelen uit, voert water aan in het gebied en heeft haar winning gereduceerd. 

Waterbesparing

Ook zet Evides zich in om de drinkwatervraag te verminderen. Dit doet ze onder andere door het hergebruiken van spoelwater in de eigen bedrijfsvoering, de inwoners bewust te maken van waterbesparingsmogelijkheden en tips voor waterbesparing te delen.

Deel deze pagina
© 2024