2021

Vlaamse organisaties sluiten aan bij samenwerking voor water en natuur op de Brabantse Wal

Op 17 maart ondertekenden elf organisaties, waaronder overheden, Evides Waterbedrijf, terreinbeheerders en natuurorganisaties een ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten.

March 18, 2021
Luchtfoto spaarbekken met water Groote Meer

De Vlaamse organisaties Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos ondertekenden ook mee. De afspraken in het addendum gelden voor ongeveer twee jaar. Op dit moment start de voorbereiding van een uitgebreide studie naar de maatregelen die nodig zijn voor de lange termijn. Het resultaat van die studie is naar verwachting over twee jaar klaar en vormt dan de basis voor een derde nieuwe inhoudelijke overeenkomst (convenant).

Water vasthouden

Met deze aanvullende overeenkomst werken de partners aan plannen om de natuur verder te herstellen en het beheer en onderhoud van het gebied goed te regelen. Met maatregelen die op korte termijn uit te voeren zijn willen de betrokken organisaties zoveel mogelijk water vasthouden, met name bij De Groote Meer, Kleine Meer, Jagersrust in de omgeving van Ossendrecht en Kortenhoeff bij Hoogerheide. Voorbeelden van de maatregelen zijn  het herstellen van de leemlagen in vennen, het plaatsen van stuwen en het dichtgooien van greppels en sloten.

Natuurpunt tekent omdat het werkt aan het beheer en de herinrichting van het Stappersven en De Nol. Agentschap voor Natuur en Bos tekent vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Steertse Heide.

Al die gebieden maken deel uit van de Kalmthoutse Heide, een gebied waar veel van het water in de vennen van afkomstig is. Met een goede waterhuishouding en inrichting van het gebied kan de natuurkwaliteit in Vlaanderen en in Nederland profiteren.

Waterschap Brabantse Delta neemt het beheer en onderhoud over van het zuiveringsfilter dat in 2020 bij De Groote Meer is aangelegd. Met dit filter wordt op natuurlijke wijze het fosfaat uit het water gezuiverd, voordat het naar De Grote Meer stroomt.

Grote projecten succesvol afgerond

Acht organisaties die dit addendum tekenden, werkten al vanaf 2009 samen en hebben daarvoor in 2009 en 2014 twee opeenvolgende convenanten gesloten. Op basis daarvan zijn vrijwel alle projecten succesvol uitgevoerd, zoals de wateraanvoer naar De Groote Meer, de herinrichting van Jagersrust en het verwijderen van struiken, riet en voedselrijke bodem uit de vennen. Dit addendum is een aanvulling op en voortzetting van het tweede convenant dat in 2014 is gesloten.

Grensoverschrijdend onderzoek

De Brabantse Wal is een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Voor de inrichting en beheer van dit gebied is het belangrijk dat er voor de lange termijn maatregelen voor worden bereid om dit gebied te behouden. Daarvoor loopt een uitgebreid grensoverschrijdend onderzoek naar het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) en de flora en fauna. De betrokken partners verwachten dat over twee jaar de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Dan is ook meer duidelijk over welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Die vormen de basis voor het derde convenant.

Samenwerkingspartners

De organisaties die het addendum tekenden zijn: provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Evides Waterbedrijf, Grenspark Kalmthoutse Heide, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landgoed Groote Meer, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), gemeente Woensdrecht, Natuurpunt (B) en Agentschap voor Natuur en Bos (B).

Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: “We willen blijven werken aan een robuust watersysteem met voldoende schoon water voor mens en mooie natuur op de Brabantse Wal. De samenwerking vanaf 2009 heeft laten zien dat dat succesvol verloopt. Ik ben ook blij dat de Vlaamse Partners aansluiten en meewerken aan het versterken van water en natuur in dit gebied. De gezamenlijke studie, voortkomend uit het addendum, laat zien dat de intentie er is om de schouders te zetten onder het behoud en de verbetering van de Brabantse Wal. Voor nu en in de toekomst!”

Deel deze pagina
© 2024