Bronnen
Man en vrouw in natuur.

Het belang van schone bronnen

Het rivierwater uit de Maas en het Haringvliet, net als het diepe grondwater uit Dordrecht en van de Brabantse Wal, vormen onze bronnen. Dit is de basis voor de productie van drinkwater. Het is van groot belang dat deze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe schoner de bron, hoe eenvoudiger de zuivering. Én hoe schoner de leefomgeving, hoe duurzamer de toekomst van Nederland.

Altijd alert

De belangrijkste bron voor Evides is de Maas. Meer dan 80% van al het drinkwater dat wij maken heeft deze rivier als oorsprong. Ter hoogte van de Brabantse Biesbosch nemen we Maaswater in dat stroomt naar onze spaarbekkens. Dit zijn in feite grote meren, die een enorme zoetwatervoorraad vormen en tegelijkertijd voor een natuurlijke voorzuivering zorgen. Al vanaf België volgen wij de kwaliteit van de Maas. Zodra wij afwijkingen zien in de kwaliteit van het Maaswater, voeren we vervolgonderzoek uit en we kijken ook meteen welke actie nodig is. Zo stoppen wij de inname van Maaswater wanneer de rivierwaterkwaliteit niet voldoet aan de eisen.

Daphnia watervlo

Watervlooien als monitor

Om de Maaswaterkwaliteit te volgen, voeren we voortdurend onderzoek uit. Dit doen we door watermonsters te nemen en in laboratoria te onderzoeken, met sensoren in het Maaswater én met watervlooien en mosselen. We hebben een monitor die het gedrag van tien watervlooien continu registreert. Gedragen de watervlooien zich anders dan normaal, zwemmen ze sneller of langzamer? Dan stoppen we de inname van rivierwater direct en onderzoeken we of er iets aan de hand is met de rivierwaterkwaliteit. Ditzelfde doen we wanneer meerdere mosselen ineens hun schelp sluiten.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Naast rivierwater is grondwater een belangrijke bron voor de productie van drinkwater. In onze grondwaterwingebieden komt regenwater binnen twee maanden bij de filters van onze winputten. Uit veiligheidsoogpunt mogen in deze waterwingebieden geen andere activiteiten plaatsvinden. Om het waterwingebied heen ligt het zogeheten grondwaterbeschermingsgebied. Vanaf hier heeft regenwater 25 jaar nodig om bij diezelfde filters te komen. Er mogen wel andere activiteiten plaatsvinden, maar vanwege de kwetsbaarheid van het gebied gelden speciale regels om (het risico op) verontreiniging tegen te gaan. Denk daarbij aan het verbod op autowassen of gebruik van onkruidverdelgers. Bescherming van onze grondwatergebieden is van groot belang voor een betrouwbare drinkwaterlevering nu en de toekomst. We werken daarom intensief samen met gemeentes, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten op het gebied van planvorming, vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ordening.


Bekende en onbekende stoffen

Als waterbedrijf hebben wij te maken met allerlei stoffen in onze bronnen, zowel natuurlijke als ‘door de mens gemaakte’ stoffen. Om te weten welke stoffen er in de bronnen aanwezig zijn, voeren wij onderzoek uit aan de hand van screening; we maken een soort profiel van het water. Bij kleine afwijkingen van dit profiel, valt er niets op. Als de afwijkingen groter zijn, dan gaan we met gespecialiseerde instituten op zoek naar de stof die dit veroorzaakt. Op deze manier kunnen we stoffen ontdekken waarvan nog niet bekend is dat deze zich in het rivierwater bevinden. Als de identiteit van de stof bekend is, start het onderzoek naar herkomst en gezondheidskundige betekenis. Én kan in sommige gevallen de lozer worden opgespoord.


Signaleren, alerteren, acteren

Met onze metingen signaleren wij continu veranderingen. Bij bijzonderheden of overschrijdingen alerteren wij de verantwoordelijke instanties zoals de Inspectie voor Leefomgeving & Transport en komen steeds ook zelf in actie. Dat is nodig, om nu en in de toekomst betrouwbaar drinkwater te kunnen garanderen. Op een duurzame, betaalbare manier. Hoe meer stoffen er in onze bronnen terechtkomen, hoe beter we onze drinkwaterzuiveringen moeten uitrusten om er drinkwater van te maken. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit begint dus bij die bron. Dit vraagt actie van iedereen die daar invloed op heeft.


Wat kunt u doen?

U kunt als milieubewuste consument zelf al het nodige doen en vooral ook laten. Bij het onderhoud van uw tuin of terras of bij het wassen van uw auto is het niet nodig om allerlei chemische middelen te gebruiken. Let bij de aankoop of producten milieuvriendelijk zijn of vraag er even naar. Wees in huis verder zorgvuldig met de hoeveelheid (af)wasmiddel en gebruik niet meer dan nodig is of geadviseerd wordt: is ook beter voor de (af)wasmachines. Een ander punt van aandacht zijn eventuele overgebleven medicijnen. Spoel deze niet door het toilet, maar breng ze naar de apotheek. Dan worden de medicijnen zorgvuldig verwerkt. Zo komen deze stoffen niet in het milieu terecht.

© 2024