De organisatie

Samenwerken in de waterketen

We zijn overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom streven we naar samenwerking met organisaties in de waterketen. We leggen waar mogelijk verbinding, delen kennis en stemmen werkzaamheden af. Dit doen we aan de hand van diverse thema’s en met tal van organisaties.

Verbeteren waterkwaliteit

We zetten ons in voor de bescherming van de bronnen voor uw drinkwater. Dit zijn oppervlakte-, grond- en geïnfiltreerd duinwater. In ‘Schone Maaswaterketen’ werken we samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven aan het duurzaam verbeteren van de waterkwaliteit van de Maas, door innovaties in de rioolwaterzuivering te onderzoeken én te demonstreren. 

Verhogen efficiency uitvoering

Onze partners hebben, net als wijzelf, veel expertise in huis. Die willen we met elkaar inzetten om onze maatschappelijke rol beter te kunnen vervullen. In de ‘Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland’ (SAZ+) bundelen we onze expertise met Waterschap Scheldestromen en alle Zeeuwse gemeenten voor een klimaatbestendige en duurzame Zeeuwse (afval)waterketen. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn we via Delfluent Services verantwoordelijk voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater uit de regio Den Haag. Dit doen we bij Harnaschpolder en Houtrust. In het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) werken wij samen met het waterbedrijf Dunea, 12 gemeenten en het hoogheemraadschap Delfland aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Met COASTAR richten wij ons samen met de partners (Waterschappen, Dunea, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw) op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Door zoet water ondergronds te bergen en brakwater te gebruiken kunnen kustgebieden worden voorzien van voldoende zoetwater voor gietwater, industrie en drinkwater.

Verhogen waterbewustzijn

De watervoorziening lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Wij communiceren daar actief over vanuit ons educatieprogramma. In Dordrecht participeren we in Aquarama bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het Aquarama realiseerden we samen met o.a. gemeenten en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Ook op het gebied van gezondheid speelt drinkwater een belangrijke rol. Wij werken vanuit dit oogpunt samen met diverse gemeenten aan het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Zorgplicht voor overheden

Ook overheden hebben de zorgplicht voor een continue levering van betrouwbaar drinkwater. Dit geldt voor bescherming van de bronnen voor drinkwaterproductie (grond- en oppervlaktewater) en voor de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Samen optrekken bij gebiedsontwikkeling is van belang om ook met de nieuwe Omgevingswet de belangen voor drinkwater te kunnen waarborgen. Lees meer in het informatieblad ´Zorgplicht drinkwater, wat betekent het voor u´ op www.rivm.nl. Wij gaan graag in gesprek met gemeenten om samen op te trekken bij gebiedsontwikkeling, om de mogelijkheden van hergebruik van afvalwater te bekijken en/of acties op touw te zetten voor het creëren van meer waterbewustzijn.

Versterken duurzaamheid/innovatie

Wij verduurzamen onze werkzaamheden en werken aan een circulaire economie. Ook de waterketen moet verduurzamen. Met het samenwerkingsproject BlueCity Circular Water onderzoeken we samen met onder andere onze samenwerkingspartners uit de Alliantie Waterkracht de mogelijkheden van een circulair watersysteem op gebouwniveau. 

Verbeteren klantbediening

Wij bieden klanten een hoge mate van leveringszekerheid en kwaliteit van het water. Continu zetten wij ons in voor een betere service en producten en diensten op maat, onder meer door nauw samen te werken met partners in onze directe omgeving. Ook bij Evides Industriewater staat de klant centraal. Evides Industriewater, de Universiteit Gent en negen bedrijven in het grensgebied Nederland-België nemen deel aan ‘IMPROVED’, gericht op duurzame systemen in de keten. Doel: met nieuwe technologie water van diverse kwaliteiten opwaarderen tot proceswater.

Klimaatbestendige stad

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn sneller en meer ingrepen noodzakelijk in openbaar gebied en op particulier terrein. Nu maatregelen nemen vermindert schade straks. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. In diverse regio's in ons leveringsgebied zijn we actief in samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptatie. Denk hierbij aan Klimaatkrachtig Delfland, Klimaatadaptatie Zeeland, Alliantie Waterkracht en Rotterdams Weerwoord. We focussen hier op bewustwording, kennisdeling en pilots op het gebied van onder andere droogte, hitte en neerslag.

Deel deze pagina
© 2024