2022

Subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen West-Brabant

De komende jaren krijgen we vaker te maken met de effecten van klimaatverandering. Ook in regio West Brabant zijn daarom aanpassingen aan de omgeving nodig zodat wij beter om kunnen gaan met de weersomstandigheden van de toekomst. Het Rijk heeft hier een bedrag van € 336.381 voor beschikbaar gesteld.

January 20, 2022
Foto Waterkring West

Samenwerking Waterkring West

De toenemende klimaatverandering vraagt om een goed voorbereiding. Daarom is in West-Brabant het samenwerkingsverband Waterkring West ontstaan. Al enkele jaren werkt Evides, samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal en Woensdrecht, aan een klimaatbestendige inrichting van de regio. Ook het waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijf Brabant Water zijn onderdeel van de samenwerking. Daarnaast worden ook andere organisaties die hier een rol in kunnen spelen bij het project betrokken. Denk daarbij aan de GGD, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap.

Wat zijn de maatregelen?

In 2019 is Waterkring West gestart met een ‘klimaatreis’ waarin de betrokken gemeenten, drinkwaterbedrijven en het waterschap de klimaatcondities in kaart hebben gebracht. Op basis van de resultaten en gesprekken met andere partijen en organisaties in West Brabant is een regionale strategie opgesteld. De doelstelling van deze strategie is:

“In uiterlijk 2050 is de regio van West Brabant voorbereid en ingericht om te kunnen omgaan met het steeds vaker voorkomend extreem weer waaronder: watertekorten, wateroverlast en een warmer klimaat.”

De subsidie zal gebruikt worden voor maatregelen zoals:

  • Het verruimen en aanleggen van watergangen ten behoeve van de afvoer van (regen-)water
  • Het afkoppelen van regenwater. Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Zo kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen.
  • Het ‘ontstenen’ van verhard oppervlak zodat water bij extreme regenbuiten gemakkelijk in de grond kan infiltreren en daarmee ook de grondwatervoorraad aanvult voor tijden van droogte.
  • Het plaatsen van stuwen om hiermee het water in beken en sloten te kunnen regelen.
  • Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2023 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland jaarlijks gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Wil je meer weten? Kijk dan even op klimaatadaptatienederland.nl.

Wat kan ik doen tegen klimaatverandering?

U kunt als inwoner ook een bijdrage leveren om uw leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door het vergroenen van de tuin, het creëren van veilige plekken voor dieren en insecten en het opvangen van regenwater. Kijk voor meer informatie op brabantsemilieufederatie.nl/klimaatadaptatie of neem een kijkje op onze pagina 10 tips om water te besparen.

Deel deze pagina
© 2024