2023

Oproep Evides: Neem aanbevelingen rapport RLI over in BPLG

Oproep Evides: Neem aanbevelingen rapport RLI over in BPLG

June 4, 2023

Uiterlijk 1 juli moet de provincie Noord-Brabant het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) indienen bij het Rijk en de Ecologische Autoriteit. Evides Waterbedrijf doet mee aan de invulling van dit programma via de Brabantbrede bijeenkomsten en gebiedsgerichte aanpak Groen Blauw van de Brabantse Wal. Daar roept Evides op om de bescherming van de drinkwaterbronnen nadrukkelijk aandacht te geven in het BPLG. Evides is blij met de stappen die al gezet zijn in het BPLG-proces en heeft aangeboden waar nodig, nog intensiever mee te denken en te doen.

Bescherming drinkwaterbronnen urgenter dan ooit

Gezien het belang voor de volksgezondheid, welvaart en welzijn, mag de bescherming van drinkwaterbronnen niet ondersneeuwen in de veelheid van andere opgaves. Evides ziet veel signalen die bevestigen dat de bescherming van bronnen voor drinkwater urgenter is dan ooit. Afgelopen 11 mei werd dit nogmaals bevestigd door het rapport van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur: De kwaliteit van drinkwaterbronnen is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen eerder slechter dan beter wordt. Het uiterlijk in 2027 bereiken van de afgesproken doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waaronder het voorkomen van de achteruitgang van de kwaliteit is redelijkerwijs niet meer haalbaar. Daarmee is ook het uitgangspunt dat de zuiveringsmethoden voor de productie van drinkwater eenvoudig zou moeten zijn, verder weg dan ooit.

Benut kansen

Tegelijkertijd ziet Evides ook voldoende kansen en mogelijkheden voor de overheden om hun zorgplicht voor drinkwater in te vullen. Naast ‘Water en Bodem Sturend’ is het BPLG een goede plek voor het zekerstellen van voldoende bronnen met een goede waterkwaliteit. Door een grotere inzet op het bereiken van de KRW-doelen verbetert de waterkwaliteit. Dat is niet alleen voor de drinkwaterbronnen, maar ook voor natuur en landbouw, van belang.

Het ‘ Uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Noord-Brabant’ dat eind 2022 door de provincie Noord-Brabant is vastgesteld, laat zien dat de provincie haar zorgplicht hoog op de agenda heeft staan. Evides Waterbedrijf is hier blij mee.

De in het programma benoemde acties kunnen ook geborgd worden in het BPLG, waarbij Evides  voorstander is van een daadkrachtige implementatie van maatregelen die bijdragen aan het zekerstellen van voldoende drinkwaterbronnen met een goede waterkwaliteit.

Evides ziet als terreinbeherende organisatie ook kansen in het BPLG om natuurgebieden te versterken en versnippering te voorkomen Dat is winst voor drinkwaterbronnen. De natuur is namelijk een uitstekende bescherming van onze drinkwaterbronnen.

Leveringszekerheid

De beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goede bronnen voor drinkwater heeft een directe relatie met de mogelijkheden om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren.

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat een groot aantal drinkwaterbedrijven al voor 2030 extra productiecapaciteit nodig hebben, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn.

Vanwege de groeiende vraag naar drinkwater doet Evides onderzoek naar aanvullende robuuste oppervlaktewaterbronnen en zuiveringscapaciteit om ook na 2030 voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan de inwoners en bedrijven in leveringsgebied Midden-Zeeland en Brabantse Wal (Tholen, Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren, Gemeente Woensdrecht en Halsteren). Deze nieuwe bronnen zijn aanvullend op de huidige bronnen op de Brabantse Wal en geven invulling aan onze multibronnenstrategie. Een robuuste bron wil zeggen dat de bron continu beschikbaar is met een goede waterkwaliteit en -kwantiteit.

Deel deze pagina
© 2024