Verbetermaatregelen Brabantse Wal hebben effect

Intrekken van leiding naar De Groote Meer

In het gebied van de Brabantse Wal is het afgelopen jaar een Watersysteemanalyse uitgevoerd. Evides maakt zich, samen met de provincie Noord-Brabant en de verschillende convenantpartners in de regio, sterk voor waterkwaliteit en natuurbeheer op de Brabantse Wal. Dat de maatregelen werken, blijkt uit de resultaten van de Watersysteemanalyse.

Op de Brabantse Wal ligt De Groote Meer in Ossendrecht. Dit ven met bijzondere plant- en diersoorten heeft door diverse oorzaken te maken met lage waterpeilen en teruglopende waterkwaliteit. Enkele jaren geleden werd gestart met de uitvoering van een gezamenlijk en grensoverschrijdend verbeterplan. Om nóg beter te kunnen beoordelen  welke maatregelen op korte en lange termijn het meest bijdragen tot natuurherstel, is een Watersysteemanalyse uitgevoerd. De belangrijkste conclusies: verbeteracties voor de natuur van De Groote Meer – dat grotendeels afhankelijk is van regenwater – kunnen beter worden gericht op de kwaliteit van het water dan op de kwantiteit. En voor de ontwikkeling van het ven is het belangrijk dat er een eind komt aan de bemesting van het nabijgelegen landbouwgebied Steertse Heide.

Op de goede weg

We werken al een aantal jaar, samen met andere organisaties, aan het verbeteren van het natuurlijke watersysteem van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide – en met name De Groote Meer. De resultaten tonen aan dat de samenwerkende partijen, waaronder Nederlandse en Belgische overheden, Evides, natuurorganisaties, landbouwers en grondeigenaren, op de goede weg zijn. Zo heeft o.a. het verminderen van de grondwateronttrekkingen effect.

Verbeterprojecten

Om natuurverbetering en een goede waterhuishouding te realiseren, zijn er verschillende verbeterprojecten in gang gezet. Evides legt een wateraanvoerleiding aan waarmee we schoon overtollig water van het natuurgebied De Nol-Stappersven naar De Groote Meer brengen. Natuurmonumenten werkt aan het herstel van het Groote Meer en Kleine Meer door het verwijderen van begroeiing en het plaggen van de verrijkte bodem. Daardoor blijft het water langer in de vennen en verbetert de waterkwaliteit.

Een beter leefmilieu voor planten en dieren

Deze en andere verbeterprojecten gaan zorgen voor een combinatie van goede, voedselarme omstandigheden en kwalitatief schoon water. Dat moet op den duur leiden tot een beter leefmilieu voor onder andere het oeverkruidverbond (een zeldzame Europees beschermde plantengemeenschap), de geoorde fuut en de kamsalamander.

Meer informatie

Samen met Nederlandse en Belgische overheden, natuurorganisaties, landbouwers en landeigenaren werken we aan versterking  van het grensoverschrijdende natuurgebied. De leiding is onderdeel van een set samenhangende maatregelen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Lees meer over de samenwerking en andere maatregelen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.