Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

Drie personen waaronder Directeur Annette Ottoline zijn aanwezig bij de ondertekening

Het Kustpact is op 21 februari ondertekend door provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waterbedrijf Groningen.

Bij elkaar staan er handtekeningen van meer dan zestig partijen onder het Kustpact. Het Kustpact is belangrijk voor de drinkwaterbedrijven in de kustgebieden. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. De drinkwatervoorziening is een publieke taak van nationaal belang en verdient daarom ook nationale bescherming.

Gezamenlijke afspraken behoud en ontwikkeling van de kust

Er is een brede maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder druk staat door een toename van bebouwing in de kustzone in de vorm van onder andere strandhuisjes en recreatieparken. In het Kustpact worden afspraken gemaakt tussen provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en drinkwaterbedrijven over te beschermen waarden enerzijds en ontwikkeling van de kust anderzijds. Het Kustpact heeft als doel de gezamenlijke waarden van de kust te erkennen, bestuurlijke intenties uit te spreken en afspraken te maken over wat nodig is voor het behoud en de ontwikkeling van de kust. In het Kustpact is bepaald in welke delen van de kust geen nieuwe bebouwing is toegestaan en waar dat onder bepaalde voorwaarden wel mag.

Duingebieden Evides Waterbedrijf

Ook Evides Waterbedrijf maakt drinkwater uit duinwater. Eerst nemen we oppervlaktewater in uit het Haringvliet. Na een eerste voorzuivering van dit water, zakt het via natuurlijk aangelegde infiltratiekanalen en -plassen in de bodem van de duingebieden Ouddorp en Haamstede. Na minimaal 30 dagen pompen we het water weer op en zuiveren we het verder tot drinkwater. Dit drinkwater gaat naar onze klanten op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. De duinen spelen een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. Waterwinning en natuurontwikkeling gaan zo hand in hand.

Drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk

Vewin is blij dat de bescherming van de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk is in het Kustpact. Partijen onderschrijven dat nieuwe bebouwing voor recreatieve functies in de kustzone altijd moet passen binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. De drinkwatersector zal de vinger aan de pols houden bij de regionale uitwerking van het pact. Drinkwaterbedrijven zijn en blijven een krachtige beschermer van de natuur in het duingebied; zij beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. Eerder sprak de Waterspiegel met PWN-directeur Joke Cuperus over de gesprekken in aanloop naar het Kustpact van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Lees hier het interview in de Waterspiegel met Joke Cuperus over de totstandkoming van het Kustpact.

Op de foto, van links naar rechts: Joke Cuperus (Directeur PWN), Annette Ottolini (Directeur Evides Waterbedrijf), Wim Drossaert (Directeur Dunea).

Eerdere berichten

Waterdruppels op glas

Lekkage of condens?

Heeft u waterdruppels op de watermeter of waterleidingen? Meestal is dit geen lekkage maar condens. U kunt dit eenvoudig...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.