Nieuwe dynamiek voor Meeuwenduinen

Op 9 februari vond de officiële opening plaats van de herstelmaatregelen van de Meeuwenduinen. Dit in het kader van het programma ‘Slim omgaan met zand op de Kop van Schouwen’.

Eerder tekenden diverse partijen – Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer, Gemeente Schouwen Duiveland en Evides Waterbedrijf – een convenant, o.a. om dit gebied qua natuur te verrijken. Doel van de herstelmaatregelen in de Meeuwenduinen is herstel van het oorspronkelijk kale duinlandschap en vergroten van de landschappelijke aantrekkelijkheid. Hiervoor zijn onder meer bomen, struiken, grassen en een dikke humuslaag verwijderd. Ook zijn twee kerven in de zeereep aangebracht, zodat de wind vrij spel heeft om kalkrijk zand in de achterliggende duinen te verspreiden. Met deze herstelmaatregelen en een aangepast zandsuppletiebeleid ontstaat een nieuwe dynamiek voor natuur en landschap in de duinen.

Veilig stellen

Belangrijke randvoorwaarde binnen het gehele programma is dat de kustveiligheid is gegarandeerd en dat de drinkwaterwinning, onze negen grondwatervoorraden en infrastructuur goed beschermd zijn. Zoals vastgelegd in het convenant, vinden jaarlijks metingen van het kustprofiel plaats. Op basis hiervan is in 2017 in het projectgebied ingegrepen door zandsuppletie uit te voeren voor die gebieden waar de norm nog niet werd behaald. Zo is de veiligheid van de zeereep ter plaatse van de drinkwaterwinning voor de komende jaren weer gewaarborgd.

Win win

Het zand dat is vrijgekomen bij de herstelmaatregelen van de Meeuwenduinen heeft het waterschap in het naastgelegen duin in ‘depot’ gebracht. Wanneer in de pilotperiode op enig moment blijkt dat de veiligheid van de kustreep voor onze waterwinning in het geding komt, dan is dit zand te gebruiken om het tekort aan zandvolume in de zeereep weer aan te vullen. Het project herstelmaatregelen Meeuwenduinen is daarmee een mooi voorbeeld van een verregaand samengaan van werken aan kustveiligheid, natuur en goed drinkwater. 

 Eerdere berichten

Vrouw en man drinken een glas kraanwater in de keuken

Duurzaam kraanwater

Evides werkt constant aan verduurzaming van de bedrijfsprocessen en wil in 2025 klimaatneutraal zijn. Helpt u mee?

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.