Samenwerking Schone Maaswaterketen stroomt door

Maas Evides

Het Maasstroomgebied kan en moet schoner! De drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied en het Ministerie van IenW zetten de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen voort. De Schone Maaswaterketen wil de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. Waterkwaliteit wordt een steeds belangrijker thema en dus is het van belang dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en het rijk op dit thema samenwerken.

Het nieuwe werkprogramma voor de periode 2019-2021 richt zich op medicijnresten, opkomende stoffen en andere organische microverontreinigingen die via afvalwater in het oppervlaktewater en grondwater terecht komen. De bedoeling is om te komen tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijkheden om de bronnen van verontreinigingen te verminderen als naar de opties om aan de kant van de afvalwaterzuivering en de drinkwaterbereiding extra zuivering te realiseren.

Werkprogramma

Vanuit de werkgroepen Techniek & Ecologie en Bronnen & Bronaanpak wordt er gewerkt aan vier projecten:

  • Ken je stroomgebied: het bij elkaar brengen en afstemmen van informatie zoals monitoringprogramma's, vervuilingsbronnen, lopende activiteiten en initiatieven.
  • Schoon water: wat is het en hoe kun je het bereiken? Aan de hand van voorbeeldgebieden wordt in beeld gebracht wat de belasting met organische microverontreinigingen is, wat de vervuilingsbronnen zijn, welke ambities we kunnen formuleren en welke maatregelen nodig zijn om deze ambities te realiseren.
  • Aanpak bij de bron: voorkómen is de meest gewenste aanpak, maar kan het probleem niet helemaal oplossen. We richten ons hierbij op industrie, huishoudens en buitenland.
  • Duurzame kool: PACAS blijkt een interessante zuiveringstechniek, die flexibel en snel is in te zetten. Een nadeel is dat het  veel energie vergt om de kool te produceren. We gaan na of we PACAS kunnen optimaliseren en gebruikte kool uit de drinkwaterbereiding kunnen benutten.

Door resultaten en ervaringen uit de eigen projecten te bundelen met kennis en inzichten uit landelijke programma's werken de partners aan een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied.

Eigen website SMWK

Vanaf 1 juni heeft de Schone Maaswaterketen ook een eigen website: www.schonemaaswaterketen.nl. Op deze website is meer over de samenwerking en het werkprogramma te lezen en het laatste nieuws. Verder zijn het werkprogramma, alle rapporten en nieuwsbrieven te downloaden. Ook zijn alle partners, coördinatieteamleden, stuurgroepleden en bestuurlijk ambassadeurs te vinden op de website.

Waardevolle samenwerking

De vernieuwde samenwerking en het werkprogramma zijn een vervolg op de eerdere samenwerking (2015-2018) waarbij de dosering van poederkool op bestaande rwzi's is onderzocht ('PACAS') en waarbij een regionale hotspotanalyse medicijnresten is uitgevoerd. Het samenvattend eindrapport is te downloaden op www.schonemaaswaterketen.nl. Op 4 april 2018 zijn tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op slot Loevestein de bevindingen van beide onderzoeken gepresenteerd. Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook uitgesproken dat de samenwerking als zeer waardevol wordt ervaren en dat deze moet worden voortgezet. Vijf beloften zijn toen uitgesproken: 

  • We maken de Maas schoner.
  • We beschouwen de hele keten, van bron tot zuiveren.
  • We zetten in op internationale samenwerking.
  • We zoeken naar optimalisatie van maatregelen binnen het Maasstroomgebied.
  • We werken samen met alle belanghebbenden.

Deze vijf beloften vormden de basis voor de vernieuwde samenwerking en het werkprogramma 2019-2021.

Schone Maaswaterketenpartners

De elf maaswaterketenpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.